بازنگری سنگ شناسی و بررسی محیط رسوب گذاری توالی کربناته- آواری سازند پابده در جنوب شرق استان ایلام، غرب ایران

پیام:
چکیده:
سازند پابده به سن پالئوسن- الیگوسن در حوضه پیش بوم زاگرس واقع است و ازنظر سنگ مخزن و منشا اهمیت دارد و از این دیدگاه به ویژه در فروافتادگی دزفول موردتوجه بسیاری از زمین شناسان بوده است؛ هرچند به علت ریزدانه بودن، در بسیاری از بخش های حوضه زاگرس کمتر بررسی شده است. این سازند از مارن و سنگ آهک تشکیل شده است. بررسی ریزرخساره ها و محیط رسوب گذاری سازند پابده بر اساس 500 نمونه جمع آوری شده از سه برش ملک شاهی، پیرمحمد و گنداب در پیرامون شهرستان ملک شاهی انجام شد. بر اساس مطالعه های پتروگرافی، فراوانی و توزیع روزن بران و دیگر اجزای موجود و بررسی ویژگی های بافتی و ریزرخساره ای، هشت گروه ریزرخساره ای مربوط به محیط رمپ شامل رمپ درونی، رمپ میانی و رمپ بیرونی تشخیص داده شدند. بر اساس نتایج ژئوشیمیایی کربنات سنجی و فلورسانس اشعه ایکس (برای اکسیدهای عناصر سیلیسیوم، آلومینیوم و کلسیم)، رخساره سنگی مارن که در مطالعه های پیشین به عنوان شیل در این سازند معرفی شده بود، تشخیص داده و تایید شد. تعیین مقدار ماده آلی به روش اکسیداسیون شیمیایی تر برای برخی از نمونه های بررسی شده نیز نشان داد نمونه های مارنی درصد بیشتری از ماده آلی نسبت به سنگ آهک ها دارند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006603 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!