نقش مولفه های هوش هیجانی در بهره برداری از فرصت های کسب و کار کارآفرینانه روستایی: مورد مطالعه استان فارس

پیام:
چکیده:
در حالی که کارآفرینی به عنوان ظرفیت کشف و بهره برداری از فرصت های سودآور، کانون و مرکز ثقل کار و تلاش و توسعه در عصر حاضر می باشد، برخی افراد ضمن برخورداری از توان و ظرفیت شناسایی این فرصت ها، از آن بهره برداری نمی کنند. بر این اساس، پژوهش پیمایشی حاضر با هدف مطالعه ی تاثیر هوش هیجانی بر میزان کارآفرینی روستاییان انجام شده است. برای این منظور، از ابزار پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن و کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر برای گردآوری داده ها بهره گرفته شد. اعضای نمونه 362 روستایی بخش گله دار، شهرستان مهر استان فارس بودند. پس از تایید روایی ابزار پژوهش توسط کارشناسان، جهت بررسی پایایی آن مطالعه ی پیش آهنگی انجام و ضریب آلفای کرونباخ از 76/0 تا 91/0 برآورد گردید. یافته های پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنی دار هوش هیجانی بر کارآفرینی روستاییان بود. بنابراین، افرادی که در شناسایی، کنترل و اداره ی مطلوب احساسات و هیجانات خود و دیگران توانایی بیشتری دارند از گرایش بیشتری نسبت به کارآفرینی نیز برخوردار هستند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیونی روشن ساخت که مولفه های روابط درون فردی، روابط بین فردی، سازگاری و خلق عمومی توانایی تبیین 4/18 درصد از تغییرات متغیر وابسته کارآفرینی روستاییان را دارا می باشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006648 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!