بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان رشته های کشاورزی (مطالعه موردی: دانشگاه صنعتی اصفهان)

پیام:
چکیده:
کارآفرینی در بردارنده منبعی از انعطاف پذیری، نوآوری، ایجاد و توسعه ی شغلی برای اقتصاد و یک فرصت جالب برای توسعه ی حرفه ای افراد تلقی می شود. دانشگاه ها در گذشته به عنوان محیطی آموزشی شناخته می شدند؛ اما با توجه به تحولات نظام کلان، رویکردی پژوهشی پیدا کردند و در واقع؛ یک وظیفه به وظایف دانشگاه اضافه شد که تحصیلات تکمیلی محصول این تحولات بود. در واقع کارآفرین شدن دانشگاه ها دومین انقلاب در ماموریت دانشگاه ها به شمار می رود. در این تحقیق به بررسی ویژگی های کارآفرینانه در بین دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد، دکتری و همچنین دانشجویان مقطع کارشناسی می باشند که حداقل دوسال از تحصیل خود را گذرانده باشند. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و تحلیلی است و ابزار تحقیق پرسشنامه بوده است. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از مقدار ضریب Kmo و آزمون بارتلت تایید و جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد، که نشان از پایابودن ابزار اندازه گیری در حد 91 درصد داشت. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین و روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب بهره گرفته شد از جامعه آماری 1700 نفری تعداد نمونه آماری 98 نفر از دانشجویان دانشکده کشاورزی تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر درصد فراوانی، میانگین، آزمون کروسکال، من ویتنی، ضریب همبستگی پیرسون و همچنین از رگرسیون استفاده گردید. نتایج آزمون همستگی رابطه 99 درصد و بسیار معنی داری را بین متغیرهای ویژگی های دانشگاه کارآفرین با میزان آگاهی از فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006649 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!