انگیزه های شغلی و تصمیم گیری بهینه در شغل: مورد مطالعه کشاورزان شهرستان مرودشت

پیام:
چکیده:
تصمیم گیری بهینه در شغل پیش نیاز موفقیت شغلی است و تصمیمات فرد نیز تحت تاثیر انگیزه های اوست. این پژوهش با هدف سنجش میزان بهینه بودن تصمیم گیری شغلی کشاورزان و تاثیر انگیزه های شغلی و سایر عوامل روی آن به روش تحقیقات توصیفی- همبستگی و با بهره گیری از فن پیمایش در شهرستان مرودشت استان فارس انجام شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول ارائه شده توسط مندنهال و همکاران 249 نفر برآورد گردید که برای افزایش دقت تا 307 نفر افزایش یافت. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای چندمرحله استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن توسط اساتید ترویج و آموزش کشاورزی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی یک مطالعه راهنما در خارج از منطقه انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های تحقیق بین 71/0 تا 86/0 بوده و نشان دهنده پایایی مورد قبول ابزار سنجش می باشد. نتایج نشان داد میزان توجه کشاورزان به معیارهای تصمیم گیری بهینه در حد متوسط بود و هر چهار نوع انگیزه شغلی دارای تاثیر مثبت و معنی دار روی تصمیم گیری بهینه شغلی بودند. بین معیارهای مورد بررسی میزان مردد بودن در تصمیم و عوض کردن آن، وضعیت پایین تری نسبت به سایر موارد داشت. همچنین یکی از عوامل مهم روی تصمیم گیری بهینه کشاورزان دسترسی به اطلاعات مختلف به خصوص اطلاعات هواشناسی است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود مسئولین و کارشناسان به انواع مختلف انگیزه های کشاورزان در برنامه ریزی ها توجه داشته باشند و برای افزایش کسب آگاهی و اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم گیری راهکارهای مناسب به کشاورزان ارائه دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006651 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!