شناسایی زمینه ها و راهکارهای موثر در توسعه فرصت های شغلی در نواحی روستایی بخش مشهد مرغاب

پیام:
چکیده:
هدف پژوهش حاضر شناسایی زمینه های اشتغال و ارائه راهکارهای موثر توسعه ی اشتغال در روستاهای بخش مشهد مرغاب در استان فارس بود که به شیوه ی پیمایش بین کارشناسان و نخبگان محلی صورت گرفت. داده های مورد نیاز با استفاده از پرتکل و پرسش نامه ای با سوالات باز و بسته در سال 96 گردآوری شد و با استفاده از تکنیک سوات مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد منطقه مورد مطالعه جهت توسعه ی اشتغال با 39 نقطه ضعف (با امتیاز نهایی 876/0)، 28 تهدید (با امتیاز نهایی 952/0)، 14 نقطه قوت (با امتیاز نهایی 917/1) و سه فرصت (با امتیاز نهایی 659/1) مواجه بود. با توجه به ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک و فزونی مجموع امتیاز وزنی نقاط قوت و فرصت ها بر نقاط ضعف و تهدیدها در محدوده مورد مطالعه، راهبرد تهاجمی (SO) که در آن تکیه اصلی بر نقاط قوت درونی و فرصت های بیرونی است در اولویت راهبردهای توسعه اشتغال در روستاهای بخش مشهد مرغاب قرار گرفت. بنابراین، در ارائه راهکارهای توسعه ی اشتغال در روستاهای مورد مطالعه تمرکز بر تضعیف نقاط ضعف درونی (مانند عدم تخصیص بودجه کافی در راستای کارآفرینی، ضعف بنیه مالی روستاییان، مدیریت ناصحیح منابع آبی با وزن نهایی 028/0) و تهدیدهای بیرونی (خشکسالی و بالا بودن سودهای بانکی با وزن نهایی 035/0) با وزن نهایی بیشتر، امری ضروری می باشد. همچنین، در دسته بندی ظرفیت های شناسایی شده مشاهده گردید مهم ترین عامل در بخش نقاط ضعف و تهدید در ایجاد اشتغال عامل اقتصادی است. در نهایت، با توجه به نتایج پژوهش، راهکارهای کاربردی جهت توسعه ی اشتغال در بخش مشهد مرغاب ارائه گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!