بررسی نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در افزایش عملکرد سازما ن جهاد کشاورزی استان مازندران

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تحلیل نقش جهت گیری کارآفرینی سبز در جهت افزایش عملکرد سازمان جهاد کشاورزی می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره ی تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش کارآفرینی سبز به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به دست آمد که تعداد 89 نفر به صورت تصادفی در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تائید قرار گرفت. همچنین، برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS22 و AMOS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی سبز تاثیر معنی داری بر عملکرد سازمانی دارد و مدیران می توانند با توجه به ابعاد کارآفرینی سبز و نهادینه کردن آن در سازمان، گام مفیدی برای توسعه ی فعالیت های محیط زیستی بردارند. بر اساس یافته ها پیشنهاد می گردد برنامه های آموزشی مناسب به منظور افزایش آگاهی و ایجاد نگرش مثبت نسبت به محصولات سبز در میان شهروندان اجرا شود. ایجاد نگرش مثبت می تواند منجر به خرید محصولات سبز شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
45 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006653 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!