چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه موردی: شهرستان ایلام)

پیام:
چکیده:
تحقیق حاضر با هدف شناسایی چالش های توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان ایلام انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 51 نفر از زنان کارآفرین روستایی شهرستان ایلام بودند که به شیوه سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی محتوایی آن توسط نظر اساتید و متخصصان ترویج و توسعه روستایی صاحب نظر مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز به کمک ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید (78/0=α). تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش آمار توصیفی و تحلیل عاملی انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی منجر به شناسایی 4 عامل گردید که در قالب چالش های آموزشی-ترویجی، چالش های اقتصادی و قانونی، چالش های فردی و روحی و چالش های فرهنگی- اجتماعی 08/59 درصد از واریانس کل را تبیین نمودند. چالش های آموزشی- ترویجی به عنوان عامل اول با مقدار ویژه 631/2 بیشترین سهم (62/21 درصد) و چالش های فرهنگی- اجتماعی با مقدار ویژه 306/1 کمترین سهم (88/10 درصد) را در تبیین واریانس کل داشتند.
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006654 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!