بررسی مقدماتی ارتباط وزن اتولیت و سن در ماهی نازک (Heckel, 1843) (Teleostei: Cyprinidae)

پیام:
چکیده:
تاکنون مطالعاتی در خصوص ارزیابی روابط بالقوه موجود بین وزن اتولیت و طول، وزن بدن و سن ماهی نازک در حوضه زاینده رود انجام نشده است، از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی این رویکرد نسبتا ساده، کارآمد و مقرون به صرفه برای کمک در ارائه اطلاعات دقیقتر مورد نیاز در مطالعات مرتبط به رشد و سن این انجام گردید. مونه برداری از بالادست رودخانه زاینده رود توسط تور پره رودخانه ای و در ماه های اسفند 1396 و فروردین 1397 انجام گردید. سن ماهیان نمونه برداری شده بین 2 تا 5 سال و دامنه مشاهده شده متوسط طول کل، وزن بدن و وزن اتولیت به ترتیب 82/2 تا 161/6 میلی متر، 5/35 تا 42/35 گرم و 4/1 تا 7/3 میلی گرم بود. همزمان با افزایش سن ماهی کلیه پارامترها روند افزایشی واضح و معنی داری را نشان دادند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که رابطه مثبت معنی داری بین تغییرات طول کل و وزن اتولیت در ماهی C. regium در منطقه مطالعه وجود دارد (P<0/05). یک رابطه مشابه آماری معنی دار و مثبت خطی بین وزن بدن ماهی و وزن اتولیت نیز یافت شد (P<0/05). همچنین با افزایش سن، روند افزایشی معنی داری در وزن اتولیت مشاهده گردید (P<0/05). در تحقیق حاضر، میانگین وزن اتولیت در ماهی با افزایش سن، طول کل و وزن توده بدن افزایش پیدا کرد که نشان دهنده این است که افزایش وزن اتولیت در C. regium در انطباق با فرآیندهای رشد سوماتیک در این ماهی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
106 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006743 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!