شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان

پیام:
چکیده:
ویژگی بازاندیشانه ی مدرنیته ی متاخر، موجب تغییر در حوزه های متعدد زندگی روزمره شده و از مهم ترین این حوزه ها مباحث مربوط به تکوین هویت و بدن است. یکی از عواملی که بستر مناسبی را برای بازاندیشی در خصوص بدن فراهم آورده، شبکه های اجتماعی مجازی هستند. بر این مبنا، هدف اصلی این مقاله، تبیین رابطه ی شبکه های اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی زنان از بدنشان است. این مطالعه از نوع پیمایش بوده و از تکنیک پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه ی زنان 20 تا 35 سال شهر کاشان در سال 1396 تشکیل می دهند که از طریق نمونه گیری سهمیه ای و بر اساس مناطق پنج گانه شهر کاشان با حجم نمونه 340 نفر مطالعه شده اند. یافته های تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه، رابطه ی مستقیم و معنادار میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی از بدن را در سطح اطمینان 95 درصد تایید کرده اند. در انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره رضایت از تصویر بدن در مجموع 6 متغیر استفاده از فیس بوک، توییتر، گوگل پلاس، واتس آپ، تلگرام و ایستاگرام وارد معادله شدند که از بین متغیرهای 6 گانه ی فوق 2 متغیر فیس بوک و ایستاگرام وارد شده در معادله در سطح آلفای 0.05 معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی مانده اند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
217 -240
لینک کوتاه:
magiran.com/p2006985 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.