نگرش مراقبین سلامت نسبت به ایمنی بیمار در اتاق عمل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ایمنی بیمار یکی از اجزای مهم در کیفیت مراقبت های بهداشتی محسوب می شود. یکی از مشکلات اصلی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در ارتقاء کیفیت مراقبت ها، نگرش های غیرایمن کارکنان است که با بروز خطاها و حوادث بیمارستانی ارتباط نزدیکی دارد. از طرف دیگر، توسعه مطلوب ایمنی بیماران بدون ایجاد نگرش ایمن در تسهیلات بهداشتی و درمانی امکان پذیر نیست. هدف از مطالعه حاضر تعیین نگرش مراقبین سلامت به ایمنی بیمار در اتاق عمل بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان می باشد.
روش بررسی
این پژوهش یک مطالعه مقطعی ازنوع توصیفی- تحلیلی است که در سال 1397 بر روی 217 نفر از مراقبین سلامت شاغل دراتاق عمل بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان با روش نمونه گیری سهمیه ای انجام گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد نگرش ایمنی (SAQ) جمع آوری شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 و با روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی مستقل و همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میانگین نمره کل نگرش ایمنی مراقبین سلامت 06/59 با انحراف معیار 84/11 از 100 به دست آمد. بالاترین نمره مربوط به بعد شناخت استرس با میانگین 93/79 با انحراف معیار 46/17 و کمترین نمره مربوط به بعد شرایط کاری با میانگین 01/48 با انحراف معیار 07/18 بود. بر این اساس، 3/49 درصد افراد مورد نظر، نمره نگرش خود نسبت به ایمنی بیمار را بسیار خوب و عالی توصیف کردند. اگرچه 7/50 درصد آن ها نیز این نمره ایمنی را متوسط تا ضعیف ذکر کردند.
نتیجه گیری کلی
 با توجه به نتایج، میانگین نگرش ایمنی در میان همه کارکنان اتاق عمل ایده آل به نظر نمی رسد. اهتمام مدیران و کارکنان بیمارستان ها در انجام برنامه های مداخلاتی موثر در جهت ارتقای فرهنگ و نگرش ایمنی در میان کارکنان اتاق عمل ضروری می باشد
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
80 -90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007589 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!