پویایی جمعیت ماهی بیاح (Liza abu, Heckel, 1843) در تالاب شادگان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
در این تحقیق بررسی پارامترهای رشد و مرگ و میر ماهی بیاح (Liza abu)در تالاب شادگان مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی
  به منظور بررسی فراوانی های طولی و وزنی نمونه برداری ماهانه در پنج ایست گاه شامل دورق(ماهشهر)، رگبه، خروسی، سلمانه و عطیش صورت گرفت. در طول اجرای پروژه از فروردین 1392 تا اسفند 1392، تعداد 493 ماهی صید و ماهانه به منظور زیست سنجی به آزمایش گاه منتقل شد.
یافته ها
میانگین طولی (±SD) برحسب میلی متر به ترتیب برای جنس نر(20±138)، جنس ماده(18±138) و میانگین وزنی (±SD) برحسب گرم به ترتیب برای جنس نر(13±33) و جنس ماده(14±33) به دست آمد.
بحث و نتیجه گیری
معادله رابطه طول-وزن برای جنس ماده ماهی بیاح به صورت (R2=0.89، W=0.00001L3.33 (N=282 و برای جنس نر(,R2 =0.88  W=0.00001L 2.98 (N=195حاصل شد. مقادیر طول بی نهایت جنس ماده، جنس نر و کل به ترتیب به صورت  247، 220 و 247 میلی متر، ضرایب رشد 56/0، 74/0، 66/0 و میزان مرگ و میر کل به ترتیب 83/2، 90/2 و 98/2، میزان مرگ و میر طبیعی به ترتیب 22/1، 36/1 و 22/1 و مرگ و میر صیادی به ترتیب73/1، 36/1 و 76/1 محاسبه گردید. با توجه به پارامترهای رشد و مرگ و میر به دست آمده از ماهیان و بر اساس شاخص انجمن شیلاتی آمریکا این ماهی جزء ماهیان با آسیب پذیری کم به حساب می آید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
181 -193
لینک کوتاه:
magiran.com/p2007685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.