تاثیر سواد سلامت بر طول مدت شیردهی در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران

پیام:
چکیده:
مقدمه
اهمیت تغذیه نوزاد و نقش حیاتی تغذیه با شیر مادر در بقاء، رشد و تکامل کودک به خوبی شناخته شده است. تغذیه با شیر مادر کمک می کند نوزاد در برابر برخی از علل اصلی مرگ و میر دوران کودکی محافظت گردد. هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل مرتبط با طول مدت شیردهی در زنان نخست زا مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تهران است.
مواد و روش ها
این پژوهش یک مطالعه تحلیلی بود. جامعه مورد پژوهش شامل زنان نخست زا واقع در سنین باروری (20-41)، کودک 2-5 سال داشتند که به مراکز بهداشتی درمانی تهران سال 94-95 مراجعه کرده بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت جمعیت شهری و مصاحبه با مادران جمع آوری شدند. تحلیل داده ها با روش رگرسیون پواسونی در نرم افزار R صورت گرفت (0/05<P).یافته هادر پژوهش حاضر حداقل و حداکثر طول مدت شیردهی 1 و 24 ماه، میانه طول مدت شیردهی 20 ماه بدست آمد. همچنین، تغذیه انحصاری 50/5 درصد گزارش شد. نمره سواد سلامت (0/001P<)، روش زایمان (0/03P=)، اولین زمان شیردهی در سطح یک ساعت بعد تولد نوزاد (0/04P=) و بیشتر از یک ساعت بعد تولد نوزاد (0/001P<) رابطه معنی داری با طول مدت شیردهی داشتند.
نتیجه گیری
نمره سواد سلامت، روش زایمان، اولین زمان شیردهی با طول مدت شیردهی ارتباط معنی دار آماری داشتند. بنابراین، با برنامه ریزی های بهداشتی می توان در جهت ارتقاء سواد سلامت مادران و آگاهی از روش زایمان طبیعی و شیردهی توسط افراد متخصص حرفه مامایی گام برداشت تا ضامن سلامتی نوزادان در جامعه گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
101 -109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2008906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!