موقعیت های رویارویی جنسیتی در دانشگاه و مصایب آن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
موقعیت های رویارویی جنسیتی در روابط روزمره دانشگاهی مسائل و مصایبی را ایجاد می کند که شایسته بررسی است. در این میان، مسئله چگونگی رویارویی جنسیتی استادان مرد با دانشجویان زن در کشور ایران و پیامدهای غیرعلمی آن اهمیت بسیار زیادی دارد. در پژوهش حاضر مصایب جنسیتی دانشجویان زن در زمینه روابط موجود در دانشگاه ایرانی بررسی شد. تمرکز این پژوهش بر مناسبات و زیست دانشگاهی بود که طی آن، مضمون ویژگی های رویارویی جنسیتی استادان مرد با دانشجویان زن، از نظر بروز و ورود به موقعیت های غیرعلمی، طبقه بندی و تحلیل شد. برای این منظور، با رویکرد مطالعات فرهنگی و به کارگیری روش کیفی، 146 مصاحبه عمقی با دانشجویان زن 10 دانشگاه تحلیل مضمون شد. پرسش های این مصاحبه ها ناظر بر پرسش از «حفظ حریم» در موقعیت هایی است که طی آن مناسبات علمی دانشجویی در روابط استادان مرد با دانشجویان زن به مناسبات غیرعلمی تحریف می یابند. یافته ها نشان داد که اصل حفظ حریم ارتباط جنسیتی در فرهنگ ایرانی وقتی توسط استادان مرد با قوت زیادی اجرا یا دچار گسست می شود، سه گانه خشونت، تبعیض و بهره کشی جنسیتی پدید می آید که برآیند آنها روی همرفته مصایب جنسیتی را برای دانشجویان زن به بار می آورد. یافته های این پژوهش می تواند در سطوح نظریه پردازی درخصوص کارکرد دانشگاه، سیاستگذاری دانشگاهی و در سطح اخلاق دانشگاهی نقش موثری داشته باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2009248 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!