تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال

پیام:
چکیده:
هدف
هدف، بررسی تاثیر ترتیب تمرین با دست برتر و غیر برتر بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت دریبل بسکتبال در دانشجویان پسر دانشگاه فروسی مشهد بود.
روش شناسی
تعداد 20 دانشجو در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی (2419 سال) که تجربه‌ای در بسکتبال نداشتند و دست برترشان راست بود، به روش تصادفی ساده انتخاب و به تعداد مساوی به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی‌ها به مدت 4 هفته، 2 جلسه 45 دقیقه‌ای در هفته، مطابق برنامه تمرین کردند. گروه الف، چهار جلسه اول را با دست راست برتر و چهار جلسه دوم را با دست چپ غیربرتر تمرین کردند و گروه ب، به شیوه متضاد تمرین کردند. آزمودنی‌ها قبل و بعد جلسات تمرین در آزمون دریبل مارپیچ بسکتبال مورد ارزیابی قرار گرفتند. یک هفته بعد تمرین نیز آزمون یادداری و انتقال اجرا شد.
نتایج
یافته‌ها نشان داد بین دو گروه تمرینی در اکتساب مهارت دریبل بسکتبال تفاوت ‌معنی‌‌داری وجود ندارد (053/0= p) و زمان حرکت از پیش ‌آزمون تا پس‌ آزمون، کاهش معنی‌دار داشته است (000/0= p). نتایج، عملکرد بهتر دست راست را نسبت به دست چپ نشان داد (042/0= p) هر دو گروه در پس‌آزمون و آزمون یادداری، زمان حرکتی کوتاه‌تری در دریبل با دست راست نسبت به دست چپ داشتند. بین دو گروه در تکلیف انتقال تفاوت معنی‌داری یافت نشد (16/0= p).
بحث و نتیجه گیری
نتایج نشان داد استفاده از اندام‌های برتر و غیر برتر در یادگیری حرکتی اولیه برای بهبود اجرای هر دو عضو و قوی‌تر شدن قابلیت دو طرفی فراگیران مهم می‌باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1005 -1014
لینک کوتاه:
magiran.com/p2009699 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.