بررسی عوامل موثر بر گرایش به مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان(با تاکید بر سرمایه ی اجتماعی)

چکیده:
«مشارکت اجتماعی» فعالیت های داوطلبانه ی آگاهانه و ارادی است که از طریق آن ها اعضای یک جامعه در مناسبت های حیات اجتماعی خود شرکت دارند. یکی از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی، سرمایه ی اجتماعی است که ظرفیت سازماندهی جمعی داوطلبانه برای حل مشکلات متقابل با مسایل عمومی را افزایش می دهد و در ایجاد نهادهای مدنی، شکل گیری جامعه مدنی و تکوین دموکراسی، حایز اهمیت فراوان است. مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه ها، سرمایه ی اجتماعی جامعه را گسترش می دهد و گروه های فرعی و حاشیه ای را توانمند می سازد تا تاثیرگذاری بیشتری بر جامعه داشته باشند. در این مقاله مساله و هدف محوری، شناخت نوع رابطه میان متغیر سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی دانشجویان می باشد. علاوه بر بررسی ریشه های جامعه شناختی مشارکت اجتماعی و سرمایه ی اجتماعی، عمده ترین تحولات نظری نیز با استناد به آثار اندیشمندانی چون کلمن، پاتنام و فوکویاما، دورکیم، پارسونز، لیپست و... بررسی شده است. سرمایه ی اجتماعی با سه شاخص جیمز کلمن یعنی اعتماد اجتماعی، نوع هنجارها، و آگاهی عملیاتی شد.  مشارکت اجتماعی نیز در دو بعد عینی و ذهنی سنجش شد.با روش پیمایشی و ابزار مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه، 362 نفر از دانشجویان دانشکده ی مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب انتخاب شدند.روایی صوری و اعتبار پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت.نتایج تحقیق می دهد که میزان سرمایه ی اجتماعی و مشارکت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط قرار دارد. همچنین متغیرهایسرمایه ی اجتماعی، میزان استفاده از رسانه ها، احساس اثرگذاری و کارایی، بیگانگی اجتماعیو سنبه صورتمستقیم بر مشارکت اجتماعی تاثیر دارند
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
2
لینک کوتاه:
magiran.com/p2009792 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!