ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی درحین و پایان ترم تحصیلی

پیام:
چکیده:
مقدمه
ارزشیابی مستمر از کیفیت تدریس استادان، می تواند در بهبود و اصلاح نحوه ی تدریس و درنهایت ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه سهم به سزایی داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه ارزشیابی استاد از دیدگاه دانشجویان دانشکده دندانپزشکی درحین و پایان ترم  تحصیلی بود.
روش ها
این مطالعه توصیفی - مقطعی بر روی کلیه اعضای هیات علمی (30 نفر) در نیم سال دوم سال تحصیلی 95-1394 که برگه ارزشیابی آن ها حداقل توسط 15 دانشجو تکمیل گردیده، انجام گرفت. ابزار مطالعه، پرسشنامه ارزشیابی اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود که در دو مقطع زمانی حین و پایان ترم مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های t- test و کروسکال والیس و از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین میانگین نمره ارزشیابی حین ترم (0/38 ±3/41) و پایان ترم اساتید (0/24±3/3) تفاوت معنی داری وجود ندارد (0/206=p). همچنین در میانگین نمره حین ترم وپایان ترم تحصیلی ارزشیابی اساتید در آیتم های تسلط علمی استاد (0/001=p)، نحوه ارائه مطالب (0/032=p)، رعایت توالی و اولویت در ارائه مطالب (0/020=p)، حضور به موقع استاد (0/007=p) و توانایی کنترل و مدیریت کلاس (0/032=p) تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتایج نشان داد که بین سال تحصیلی دانشجو و میانگین نمره ارزشیابی اساتید (حین و پایان ترم تحصیلی) تفاوت معنی داری وجود ندارد.
نتیجه گیری
 نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در میانگین نمره ارزشیابی کسب شده اساتید در حین و پایان ترم تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. با توجه به تفاوت در نمره کسب شده توسط اساتید در بعضی از سوالات به نظر می رسد که شاید عوامل مختلفی نظیر تاکسونومی سوالات پایان ترم و سخت گیری یا آسان گیری استاد در نمره ارزشیابی وی موثر باشد. لذا توصیه می گردد با توجه به نقش ارزشیابی دانشجویان به عنوان یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در ارتقاء اساتید، بهتر است از سایر شیوه های ارزشیابی نظیر ارزشیابی از همکار و خودارزیابی نیز استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
3 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010325 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.