تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان

پیام:
چکیده:
اهداف
برای ارایه مراقبت های بهداشتی خوب و مناسب، ارتباط موثر بین بهورزان و مردم یک مهارت ضروری است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی بهورزان انجام شد.
مواد و روش ها
 در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1397، تعداد 104 بهورز شاغل در مراکز بهداشت ساوه و زرندیه وارد مطالعه شدند که بهورزان ساوه به روش تصادفی ساده در گروه آزمون (60 نفر) و تمامی بهورزان شاغل در زرندیه (44 نفر) در گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمون در 4 جلسه آموزشی 90دقیقه ای مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، خودکارآمدی و چک لیست مهارت های ارتباطی، قبل و 2 ماه بعد از مداخله آموزشی از هر دو گروه جمع آوری شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 19 و آزمون های مجذور کای، T مستقل و T زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
 قبل از مداخله آموزشی بین گروه آزمون و کنترل از نظر میانگین نمرات مهارت های ارتباطی و خودکارآمدی اختلاف معنی داری وجود نداشت (0.05>P). اما بعد از مداخله آموزشی بین دو گروه در تمامی حیطه های مهارت ارتباطی (شروع جلسه و ایجاد رابطه، جمع آوری اطلاعات، توجه به دیدگاه مراجعان و ارایه اطلاعات، توافق دوطرفه و پایان دادن به جلسه) و خودکارآمدی تفاوت معنی دار مشاهده شد (0.001>P). همچنین در گروه آزمون بعد از مداخله آموزشی میانگین نمرات خودکارآمدی و همه حیطه های مهارت ارتباطی افزایش معنی دار یافت (0.001>P).
نتیجه گیری
 مداخله آموزشی موجب بهبود خودکارآمدی و مهارت های ارتباطی بهورزان می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
71 -77
لینک کوتاه:
magiran.com/p2010917 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.