بررسی مقایسه ای نگرش پرستاران و بیماران نسبت به اتانازی

پیام:
چکیده:
مقدمه
در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت های چشمگیر علوم پزشکی و امکانات طولانی کننده حیات بیماران، مفهوم جدیدی از مرگ اهمیت پیدا کرده است. این پیشرفتها سبب تغییر مفهوم مرگ از نظر مردم ، پزشکان و پرستاران شده است. درد و رنج بیماران از یک سو و هزینه های سنگین درمان که بر بیماران یا خانواده ها تحمیل می شود از سوی دیگر بحث اتانازی را مطرح می کند. هدف از مطالعه حاضر تعیین نگرش پرستاران و بیماران نسبت به اتانازی است.
روش ها
 این مطالعه در نیمه دوم سال 1394 به صورت توصیفی - تحلیلی وبه منظور بررسی و مقایسه نگرش پرستاران و بیماران حاضر در بیمارستان های فوق تخصصی البرز و امام خمینی (ره) استان البرز نسبت به مقوله اتانازی انجام شده است.تعداد پرستاران 231نفردر نظر گرفته شد که شامل 120 پرستار از بیمارستان البرز و 111 پرستار از بیمارستان امام خمینی (ره) بود. داده ها با نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
 میانگین نمره نگرش پرستاران در رابطه با اتانازی 89/54 به دست آمد. به طوری که 146 نفر از پرستاران نمره نگرش کمتر از 60 داشتند. لذا اکثر پرستاران نگرش منفی نسبت به اتانازی داشته و با آن موافق نبودند. همچنین در گروه بیماران ، میانگین نمره نگرش برابر 49/56 می باشد به نحوی که 131 نفر از بیماران نمره نگرش زیر 60 داشتند که این امر نشان دهنده مخالفت این گروه با اتانازی می باشد .
نتیجه گیری
 مقایسه نمرات در گروه بیماران و پرستاران حاکی از مخالفت بیشتر گروه پرستاران با مقوله اتانازی می باشد .
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
263 -271
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011154 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.