تقابل سینامالدهید با کاهش خواب REMایجاد شدهبر اثر استرس بی حرکتی در رت

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
خواب و استرس پدیده هایی هستند که به صورت دوجانبه با یکدیگر مرتبط بوده و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. در این میان استرس بی حرکتی روشی قابل اجرا در مدل های حیوانی است که می توان به وسیله ی آن به نوروبیولوژی ارتباط استرس و خواب پی برد. سینامالدهید به عنوان یک داروی گیاهی با خاصیت آنتی اکسیدانی است که استفاده از آن در جهت تیمار اختلالات خواب مرتبط با استرس قابل بررسی است.
مواد و روش ها
در این مطالعه اثرات استرس بی حرکتی توام با استرس فیزیکی به صورت تنگی جا بر مراحل خواب رت های نژاد ویستار بررسی شده است.مراحل خواب از طریق ثبت EEG و EMG قبل و بعد از استرس طی سه روز متوالی اندازه گیری شدند. رت ها توسط سینامالدهید با دوز mg/kg/day20 به صورت گاواژ تیمار شدند. این تیمار از یک هفته قبل از جراحی آغاز وتا پایان آزمایش به مدت 18 روز تداوم داشت.
یافته ها
 نتایج نشان دادند که مدل استرس بی حرکتی به کار برده شده در این مطالعه منجر به کاهش اندک اما معنی دار خواب REM در رت ها می شود (01/0P=). همچنین تیمار با سینامالدهید نه تنها توانست از کاهش خواب REM پس از استرس ممانعت به عمل آورد بلکه به طور معنی داری میزان خواب REM و NREM را افزایش نیز داد.
استنتاج
یافته های این مطالعه حاکی از اثر مفید سینامالدهید در پیش برد مراحل خواب بوده و این ماده قادر به اصلاح کاهش خواب REM پس از استرس بی حرکتی می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011180 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!