ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
زایمان زودرس زایمانی است که در آن حاملگی کم تر از 37 هفته طول بکشد. PAPP-A یکی از ارکان اصلی در تست غربالگری برای سندرم داون می باشد که از سن حاملگی 11 تا 14 هفته انجام می گیرد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین غلظت پایین سطوح PAPP-A با زایمان زودرس می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و هم گروهی بود که بر روی 994 زن باردار تک قلو 35-18 ساله که قبل از هفته 14 به مرکز آموزش درمانی کوثر قزوین ر سال 1395 مراجعه کردند، انجام شد. شرکت کنندگان در سن حاملگی 11 تا 14 هفته جهت انجام تست غربالگری سه ماهه اول به آزمایشگاه مرجع فرستاده شدند. نتایج آزمایشات به همراه اطلاعات دموگرافیک مادر و سن بارداری در زمان ختم بارداری در پرسشنامه ثبت گردید. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید.
یافته ها
از 994 زن باردار شرکت کننده در مطالعه، 77 مورد (74/7 درصد) زایمان زودرس رخ داد. میانگین سطح PAPP-A در میان مادران باردار 69/0±10/1 MoM بود. سطح PAPP-A با بروز زایمان زودرس ارتباط آماری معنی داری داشت (001/0P<). اندازه گیری سطوح PAPP-A با حساسیت 674/0 و ویژگی 675/0 بروز زایمان زودرس را پیشگویی می کند که ارزش اخباری مثبت این آزمون 92/84 درصد و ارزش اخباری منفی آن 88/95 درصد می باشد.
استنتاج
نتایج این مطالعه نشان داد سطوح پایین PAPP-A در بروز زایمان زودرس موثر است و اندازه گیری PAPP-A به عنوان یک تست غربالگری در تعیین احتمال بروز زایمان زودرس مفید است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011184 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!