روند نمرات ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
بررسی و ارتقا کیفیت و توان آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها به منظور بهبود کیفیت برنامه ها، رسیدن به خط مشی ها و انجام اقدامات بهتر آموزشی است. ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان ابزار مهمی برای اساتید و همچنین برای مدیران آموزشی در جهت برنامه ریزی آموزشی است. هدف این مطالعه بررسی نمرات ارزشیابی اساتید علوم پزشکی مازندران از سال 1391 الی 1395 می باشد.
مواد و روش ها
 این مطالعه یک بررسی توصیفی- مقطعی بودکه بر روی کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از طریق سرشماری انجام گرفته است. چک لیست ارزشیابی اساتید از دیدگاه دانشجویان در سامانه الکترونیکی سما (سیستم مدیریت آموزشی) موجود و برای تمامی دانشجویان در مقاطع مختلف قبل از برگزاری آزمون های پایان ترم فعال می شود. نمرات ارزشیابی اساتید از سامانه مذکور استخراج و با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 22، با به کارگیری روش های آمارهای توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و (05/0 >P) به عنوان معنی داری در نظر گرفته شد.
یافته ها
نمرات ارزشیابی اساتید بین سال های 1391 الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت که طیف آن از 4/0 ± 25/4 تا 3/0 ± 49/4 متغیر بوده است. میانگین نمرات ارزشیابی طی این 5 سال از لحاظ آماری تفاوت معنی داری داشته
است (001/0> P).
استنتاج
بررسی میانگین نمرات ارزشیابی اساتید در مطالعه حاضر نشان داد که تغییرات نمرات در طی این دوره تفاوت معنی داری داشته است. با عنایت به اینکه همواره صحت اطلاعات جمع آوری شده توسط دانشجویان مورد سوال و ابهام قرار می گیرد، پیشنهاد می شود مطالعات آتی با رویکرد ترکیبی(کمی- کیفی) مورد بررسی قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
155 -161
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011195 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!