عفونت های انگلی روده ای در دانش آموزان مدارس ابتداییدر شرق استان مازندران

پیام:
چکیده:
عفونت های انگلی روده ای ازجمله بیماری های شایع در کودکان به ویژه در مدارس می باشد. بررسی و تعیین آلودگی دانش آموزان به این عفونت ها در مقاطع مختلف به ویژه در مناطق روستایی و شهری از اولویت های تحقیقاتی به منظور تشخیص و درمان در انگل شناسی پزشکی و سیستم بهداشتی و درمانی می باشد(1، 2). از طرفی انگل های روده ای باعث اختلال در رشد ذهنی و تکامل شناختی کودکان می شود. مهم ترین و ارزان ترین راه پیشگیری از این بیماری ها شناسایی مبتلایان، درمان و آموزش بهداشت است(3، 4). با توجه به این که مطالعه ای در زمینه شیوع بیماری های انگلی روده ای در مدارس ابتدایی شرق استان مازندران انجام نشده است لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی عفونت های انگل های روده ای در دانش آموزان مدارس ابتدایی خلیل شهر، در شرق استان مازندران در سال 1397 انجام شد. در این مطالعه در مجموع نمونه های مدفوع 500 دانش آموز از شش مدرسه ابتدایی خلیل شهر در فاصله سنی 12-7 سال مورد بررسی قرار گرفتند،
که تعداد 264 نفر (8/52 درصد) آن ها پسر و تعداد
236 نفر (2/47 درصد) دختر بودند. فراوانی آلودگی انگل های روده ای در دانش آموزان برحسب سن مادران دانش آموزان نشان داد که میانگین سنی مادران دانش آموزان آلوده 503/6 ± 09/36 (حداکثر سن 42 سال و حداقل سن 30 سال) بود. شیوع آلودگی انگلی روده ای در دانش آموزان در مادران خانه دار و خانوارهای 3-2 فرزند، بیش تر از سایر گروه ها بوده است. از500 دانش آموز موردمطالعه 11نفر(2/2 درصد) آلوده به انگل های روده ای بودند. شیوع تک یاخته روده ای بلاستوسیستیس هومینیس 8/1 درصد و ژیاردیا لامبلیا 2/0درصد بودند. در این مطالعه سایر آلودگی های انگلی مانند آنتامبا هیستولیتیکا، اکسیور، هیمنولیپیس نانا مشاهده نشده است. در این مطالعه ارتباط معنی دار بین مصرف سبزیجات خام با آلودگی انگلی روده ای مشاهده شد. مقایسه شیوع آلودگی های انگلی روده ای در مدارس ابتدایی در نقاط مختلف کشور با نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که میزان شیوع آلودگی در مدارس ابتدایی خلیل شهر نسبت به سایر مطالعات پایین تر بوده است و با توجه به گذشت زمان و بالا رفتن سطح بهداشت خانواده ها و سطح معلومات آنان از بیماری های انگلی، طبیعی است که میزان ابتلا به انگل های روده ای کاهش پیدا کرده باشد. به منظور کنترل و کاهش آلودگی به انگل های روده ای در جمعیت موردمطالعه، مواردی همچون آموزش بهداشت در زمینه بیماری های انگلی، شناسایی و درمان مبتلایان، همکاری بین مراکز بهداشتی درمانی و آموزش و پرورش، آزمایشات غربالگری قبل از ثبت نام در شهرستان پیشنهاد می شود.
کلیدواژگان:
نوع مقاله:
نامه
زبان:
فارسی
صفحات:
187 -188
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011198 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!