رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم

پیام:
چکیده:
مقدمه وهدف
تعلل ورزی تحصیلی به عنوان رفتار تاخیری غیرمنطقی و داوطلبانه، پدیده شایع در میان دانشجویان که با متغیرهای بسیاری در شخصیت و رفتار فرد مرتبط است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد شخصیت(نوروزگرایی، وظیفه شناسی) و عزت نفس با تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد.
روش ها
در این پژوهش توصیفی همبستگی در سال 97-1396، نمونه ای شامل194 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی بر حسب جنسیت از شش دانشکده انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد ابعاد شخصیت نئو، عزت نفس روزنبرگ و تعلل ورزی تحصیلی سواری جمع آوری شد. و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
بین نوروزگرایی و تعلل ورزی تحصیلی (0/310- =r ؛000 =p) و وظیفه شناسی و تعلل ورزی تحصیلی (0/544 - =r ؛ 000 =p) و عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی (0/336- =r ؛000=p) رابطه منفی معناداری وجود داشت. بین میانگین نمره نوروزگرایی و وظیفه شناسی و عزت نفس و تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود داشت (0/01=p). در نهایت، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد تنها وظیفه شناسی پیش بینی کننده مناسبی برای تعلل ورزی تحصیلی است.  
نتیجه گیری
با توجه به یافته ها برنامه ریزان باید با تدارک یک محیط با نشاط علمی، بستر شکل گیری ویژگی های مثبت شخصیت را در دانشجویان به وجود آورده تا زمینه افزایش عزت نفس و به تبع آن کاهش تعلل ورزی تحصیلی در آنان فراهم گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
5 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011306 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.