طراحی محتوی آموزشی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
با توجه به نقش طرح درس در کیفیت دوره کارآموزی و ویژگی های رشته فناوری اطلاعات سلامت مانند جدید بودن، بین رشته ای بودن و جایگاه رشته در ارائه خدمات مراقبت بهداشتی و درمانی پژوهشگران درصدد برآمدند تا دیدگاه اعضای هیت علمی نسبت به محتوی درس کارآموزی رشته فناوری اطلاعات سلامت را در قالب یک مدل ارائه دهند.
روش ها
این مطالعه کیفی در سال 1396 با استفاده از روش گروه اسمی و تکنیک دلفی انجام شد. نمونه گیری در گروه اسمی (هفت نفر) و فن دلفی(38 نفر) بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. روش گروه اسمی در 17 و تکنیک دلفی در دو مرحله انجام شد. با استفاده از نرم افزار SPSS16 داده ها تحلیل توصیفی شد.
یافته ها
 بر اساس یافته های مطالعه دوره اول کارآموزی بر روی وظایف بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان تمرکز داشته و شامل 16 فعالیت می باشد. دوره دوم کارآموزی مربوط به کدگذاری و آمار بوده وداری نه فعالیت است. دوره سوم کارآموزی دارای شش فعالیت و مربوط به راهبری سیستم های اطلاعات بالینی می باشد و دوره چهارم کارآموزی با تمرکز بر روی مهارت های فناوری اطلاعات دارای هفت فعالیت می باشد.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه دوره کارآموزی نقش مهمی در آموزش دانشجویان فناوری اطلاعات سلامت دارد مطالعه، طراحی و اجرای طرح درس کارآموزی می تواند تاثیر چشمگیری بر کیفیت این دوره آموزشی داشته باشد. بنابراین مسولین باید ضمن تعیین محتوی دوره کارآموزی نظارت کامل را در پیاده سازی طرح درس مورد نظر داشته باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
26 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011309 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!