مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر دانش و آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان دو روش آموزش چهره به چهره و نمایش فیلم احیای قلبی ریوی پایه

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف
ایست قلبی خارج از مراکز درمانی، از علل شایع مرگ و میر در جهان است، لذا آموزش احیای قلبی- ریوی پایه افراد جامعه ضروریست. این مطالعه با هدف مقایسه دو روش آموزشی چهره به چهره و نمایش فیلم بر آگاهی و مهارت احیای قلبی ریوی پایه در معلمان انجام شد.
روش ها
در این مطالعه نیمه تجربی قبل و بعد با گروه کنترل 225 معلم شاغل در تاکستان با نمونه گیری چند مرحله ای و تصادفی انتخاب و در سه گروه 75 نفری قرار گرفتند. اطلاعات در سه مرحله قبل از مداخله، بلافاصله و یکماه بعد از مداخله به شیوه خودگزارشی و چک لیست مشاهده جمع آوری شد. ابزار جمع آوری داده شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه سنجش آگاهی و چک لیست سنجش مهارت بود. روایی و پایایی پرسشنامه و چک لیست تامین و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16، و آزمون های آنوا، کای دو و آنالیز واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شد.
یافته ها
 مشخصات جمعیت شناختی، میانگین نمره آگاهی و  مهارت گروه ها قبل از مداخله تفاوت معنادار آماری نداشتند(p<0/05). پس از مداخله میانگین نمره آگاهی و مهارت در هر دو گروه افزایش معناداری داشت(p<0/05). دو گروه پس از مداخله، اختلاف معناداری نداشتند(p>0/05).
نتیجه گیری
 براساس یافته ها، پیشنهاد می شود دو روش آموزشی متناسب با شرایط افراد و امکانات موجود استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
41 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011311 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!