رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمندسازی کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران

پیام:
چکیده:
مقدمه
بکارگیری مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی نیز به عنوان یک راهبرد اساسی در توانمندسازی کارکنان درجهت پیشبرد اهداف بشمار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و ابعاد توانمند‌سازی کارکنان در حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال 1396 می‌باشد.
روش‌ کار
مطالعه حاضر به روش توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری آن 110 نفر از کارکنان حوزه آموزش دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که نمونه ای 86 نفری بصورت تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده‌ها از دو نوع پرسش‌نامه استاندارد مدیریت دانش شرون لاوسن (2003) با 24سوال و نیز پرسش‌نامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا با 15 سوال استفاده شده است که دارای روایی مناسبی بوده و پایایی آن‌ها نیز به ترتیب برابر 79/0 و 83/0 بدست آمده است. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق آزمون همبستگی اسپیرمن می‌باشد.
یافته‌ها
بین مدیریت دانش و توانمند سازی کارکنان رابطه معنادار وجود دارد(05/0>p). همچنین بین مدیریت دانش و ابعاد شایستگی، خودمختاری، تاثیرگذاری، معنی دار بودن و اعتماد نیز از نظر آماری ارتباط معناداری وجود دارد.
نتیجه‌گیری
مدیریت دانش به عنوان یک نیاز راهبردی، برای سازمان‌های آموزشی مطرح بوده و تضمین کننده برتری‌های بلندمدت در آنهاست. سازمان‌های آموزشی برای تصرف دارایی‌های فکری کارکنان خود و نیز توانمندسازی آنها از آن بهره می‌برند. بررسی رابطه مدیریت دانش و توانمند‌سازی در دانشگاه نشان می‌دهد هر قدر مدیریت دانش در سازمان گسترش یابد کارکنان توانمندی و شایستگی بیشتری جهت پیشبرد اهداف بدست می‌آورند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.