طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی

پیام:
چکیده:

هدف این مطالعه طراحی مدل توسعه منابع انسانی مبتنی بر ارزش های سازمانی در بیمه سلامت استان فارس است. این پژوهش در سه بخش به اجرا درآمده است: در بخش اول به بررسی پیشینه و بنیاد تئوریک مرتبط با ابعاد و مولفه های توسعه منابع انسانی و ارزش های سازمانی می پردازیم؛ بخش دوم مطالعه، مبنای کیفی دارد و جهت اجرای آن از نظریه داده بنیاد بهره گرفته شده و در بخش سوم، رویکرد کمی و مدل سازی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزیی برگزیده شده است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند بود و در نهایت 15 نفر انتخاب و با آن ها مصاحبه شد. برای تایید و افزایش روایی، از روش های کثر گرایی و کنترل  یادداشت های مصاحبه ها استفاده شد. در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری بر اساس رهیافت حداقل مربعات جزئی و با بهره گیری از نرم افزار Smart-PLS، استفاده شده است. جامعه آماری در این بخش، 150 نفر از مدیران و متخصصان  بیمه سلامت استان فارس بودند که با استفاده از روش تمام شماری، همه آن ها بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها برای این بخش، پرسشنامه ای ساختارمند تدوین شد و برای برآورد و تایید پایایی و روایی ابزار تحقیق، از شاخص های روایی صوری، روایی محتوایی، روایی همگرا، روایی تفکیکی، و پایایی درونی بهره گرفته شد. همچنین، برای برآورد شاخص ها، از روش تحلیل عاملی تاییدی بر مبنای رهیافت حداقل مربعات جزئی، بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد، مولفه های توسعه منابع انسانی شامل قابلیت ها، ظرفیت ها، عامل رفتاری، عامل مدیریتی، عامل حمایتی، و توسعه زیرساخت ها و مولفه های ارزش های سازمانی شامل عدالت محوری، عامل زیربنایی، عامل مدیریتی، و عامل سیاست گذاری می باشند.
کلمات کلیدی: توسعه منابع انسانی، ارزش های سازمانی، بیمه سلامت، استان فارس

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
135 -158
لینک کوتاه:
magiran.com/p2011740 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!