تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کاندیداآلبیکنس، شایع ترین پاتوژن قارچی انسانی است که موجب بروز بیماری های سطحی، مخاطی تا میکوزهای سیستمیک می شود. سویه های لاکتوباسیلوس کازئی، عموما به عنوان پروبیوتیک به کار برده می شوند، همچنین فلور میکروبی روده را تغییر داده و بر پاسخ های ایمنی میزبان اثر دارند. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر لاکتوباسیلوس کازئی بر پارامترهای خونی رت آلوده به کاندیدا آلبیکنس انجام شد.
روش بررسی
در این مطالعه تجربی، تعداد 24 رت به طور تصادفی در چهار گروه شامل: گروه کنترل که آب مقطر دریافت کردند، گروه آلوده به کاندیدا آلبیکنس، گروه آلوده به کاندیدا آلبیکنس و تیمار با  لاکتوباسیلوس کازئی و گروه تیمار با  لاکتوباسیلوس کازئی تقسیم شدند. لاکتوباسیلوس کازئی به روش گاواژ به صورت یک روز در میان و در طی 20 روز تجویز شد. سپس نمونه های خون جمع آوری و RBC, ,PLT, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC، لنفوسیت، مونوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل و نوتروفیل بررسی شدند. نتایج با استفاده از آزمون ناپارامتری کراسکال - والیس، من ویتنی و تحلیل میانگین اختلافات، آنالیز شدند.
یافته ها
 براساس یافته های این مطالعه، تعداد پلاکت، مونوسیت، نوتروفیل وگلبول قرمز، افزایش معنی داری در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل نشان دادند، درحالی که لنفوسیت، ائوزینوفیل، بازوفیل،MCH  ،MCHC ،HGB و HCT اختلاف معنی داری نداشتند.MCV  نیز کاهش معنی داری در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل داشت.
نتیجه گیری
 نتایج این تحقیق نشان داد  لاکتوباسیلوس کازئی احتمالا در مهار عفونت القاشده توسط کاندیدا آلبیکنس موثر است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
38 -46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012423 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!