بررسی تاثیر روش آرام سازی بنسون بر اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدای ارومیه در سال 96-1395

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف
انفارکتوس میوکارد به عنوان یک بیماری منجر به مرگ و ناتوانی در جهان شناخته شده است که می تواند ازلحاظ جسمی، اجتماعی، عاطفی، روان شناختی به بیمار آسیب برساند. اضطراب نیز به عنوان عارضه اختلالات روان شناختی می تواند سبک زندگی فرد را متاثر و باعث افزایش هزینه های درمان، عود بیماری و بستری مجدد و افزایش میزان مرگ ومیر شود. با توجه به اهمیت این بیماری و تاثیر اضطراب در روند تشدید آن، استفاده از روش آرام سازی به عنوان یک شیوه درمانی مستقل می تواند پیامدهای مطلوبی از قبیل کاهش تنش و استرس به دنبال داشته باشد. این مطالعه باهدف تعیین تاثیر آرام سازی بنسون بر سطح اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی سیدالشهدا ارومیه صورت گرفت.
مواد و روش کار
در این مطالعه کارآزمایی تجربی، 60 نفر از بیماران به صورت در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله انجام فن آرام سازی بنسون برای هر بیمار طی 2 روز متوالی و در هر روز 2 نوبت صبح و عصر و در هر نوبت 15 دقیقه (درمجموع 4 جلسه) اجرا شد و در گروه کنترل مداخله ی خاصی صورت نگرفت و این گروه از بیماران مراقبت های روتین را دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد سنجش سطح اضطراب اشپیل برگر بود. این پرسشنامه ها قبل و بعد از انجام مداخله تکمیل شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل کوواریانس و تی زوجی با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS-21 استفاده شد.
یافته ها
میانگین نمرات اضطراب در گروه مداخله قبل و بعد مداخله با هم متفاوت بود، درحالی که در گروه کنترل، این نمرات تفاوت معنی داری با هم نداشتند. همچنین بین میزان اضطراب دو گروه مداخله و کنترل بعد از اجرای روش آرام سازی بنسون تفاوت معنی داری مشاهده گردید(0/0001= P).
نتیجه گیری
با توجه به اثرات مثبت آرام سازی بنسون در کاهش اضطراب و به کارگیری آسان و هزینه کم و در دسترس بودن این روش، کاربرد آن جهت تسکین مشکلات ناشی از اضطراب بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد توصیه می شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
239 -250
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012451 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.