ارزیابی خصوصیات رویشی و زایشی برخی از ارقام وارداتی گلابی اروپائی (Pyrus communis L.) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی

پیام:
چکیده:
در این پژوهش صفات مورفولوژیک رویشی و زایشی موثر در تمایز ارقام، تغیرات سبزینگی برگ و صفات بیوشیمیائی مرتبط با کیفیت میوه و خوشه های اسکلرئیدی آن در 15 رقم وارداتی گلابی ارزیابی شد. صفات مورفولوژیک بر اساس 68 صفت توصیفگر ملی آزمون های تمایز و تغییرات سبزینگی در طول دوره رشد مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مورفولوژیک، بیانگر وجود صفات متمایزکننده در خصوصیات عمومی درخت و شاخه، برگ، شکوفه و میوه بود، به صورتی که در بین صفات متمایزکننده، صفت رنگ شاخه، نسبت طول به عرض برگ، موقعیت حاشیه گلبرگ ها در شکوفه، نسبت طول به قطر میوه، موقعیت بیش ترین قطر میوه، رنگ میوه و خصوصیات دم میوه بسیارمتمایزکننده بودند. همچنین در صفت ستاره دار نسبت طول به عرض برگ، ارزیابی کمی بیانگر محدوده های کم تر از 4/1، 4/1 تا 5/1، 5/1 تا 6/1، 6/1 تا 7/1 و بالاتر از 7/1 به ترتیب در برگ های بسیار عریض تا بسیارباریک بود. در صفت ستاره دار نسبت طول به قطر میوه نیز، محدوده های کم تر از یک، یک تا 2/1، 2/1 تا 4/1، 4/1 تا 6/1 و بالای 6/1 بیانگر میوه های بسیار پهن تا بسیار باریک بود. کمی سازی صفات نشان دهنده انطباق اغلب این صفات با ارقام شاهد توصیفگر گلابی اتحادیه بین المللی محافظت از ارقام گیاهی بوده و در برخی از صفات نظیر زمان گلدهی، پایداری کم تری مشاهده شد. تغییرات کلروفیل برگ طی فصل رشد در همه ارقام در طی فصل بهار تا ابتدای تابستان روند افزایشی و سپس در انتهای فصل رشد روند کاهشی داشت و در این بین، بالاترین شاخص سبزینگی به میزان بالای 20، در ارقام آلورت، بوره دیل و دوین دوکومیس دیده شد. بر اساس ارزیابی های انجام گرفته سه رقم پکهامزتریومف، دوین دوکومیس و بلغارشماره-2 به عنوان ارقام برتر گزینش شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
395 -421
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012454 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!