ارزیابی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا در منطقه سیستان

پیام:
چکیده:
به منظور بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام باقلا برای انتخاب بهترین رقم باقلا برای منطقه سیستان آزمایشی در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 94-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک انجام شد. تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد تفاوت معنی دار بین ارقام باقلا از نظر کلیه خصوصیات مورد بررسی در سطح احتمال 1% وجود داشت. عملکرد دانه، عملکرد غلاف سبز و عملکرد پروتئین در سال دوم بیشتر بود. بیشترین میانگین عملکرد دانه خشک (1947 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد غلاف سبز (20557 کیلوگرم در هکتار) به رقم سرازیری تعلق داشت. بیشترین میزان پروتئین دانه با میانگین 33 درصد مربوط به رقم شاخ بزی بود. همبستگی بین خصوصیات مختلف نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین عملکرد دانه با طول غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف سبز در بوته، عملکرد غلاف سبز و عملکرد پروتئین دانه داشت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها از نظر میانگین عملکرد دانه و پروتئین به دو گروه اصلی ارقام با عملکرد بالا و ارقام با عملکرد کمتر گروه بندی شد. ارقام شاخ بزی و سرازیری بالاترین عملکرد و پروتئین دانه را در بین سایر ارقام مورد بررسی داشتند. بنابراین با توجه به نتایج و خصوصیات اقتصادی مهم در باقلا (عملکرد دانه و غلاف سبز) دو رقم سرازیری و شاخ بزی که برتر از ارقام دیگر بودند، برای کشت در منطقه سیستان مناسب شناخته شدند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
423 -446
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012455 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!