القای درون شیشه ای پلی پلوییدی با استفاده از کلشی سین در بنت القنسول

پیام:
چکیده:
در این آزمایش مهارکننده میتوزی کلشی سین برای القای تتراپلوییدی در گیاه زینتی بنت القنسول (Euphorbiapulcherrima) رقم Pandora redاستفاده شد. تیمار کلشی سین روی نوک شاخساره در شرایط درون شیشه ای انجام گرفت و ریزنمونه ها با غلظت های 00/0، 02/0، 05/0، 1/0، 2/0، 5/0 و 1 درصد (وزنی به حجمی) کلشی سین، در سه بازه زمانی 6، 12 و 20 ساعته مورد تیمار قرار گرفتند. زنده مانی ریز نمونه ها پس از تیمار با کلشی سین با غلظت و مدت زمان تیمار ارتباط داشت و غلظت های بالاتر و مدت زمان طولانی تر منجر به کاهش نرخ زنده مانی و افزایش مرگ ومیر شد، به طوری که ریز نمونه ها در تیمار فاقد کلشی سین و غلظت بالای کلشی سین (1%) به مدت 20 ساعت کمترین درصد زنده مانی (0%) را داشتند. گیاهان شاهد در بنت القنسول که به عنوان دیپلوییدلویید درنظر گرفته شدند عدد کروموزومی برابر 28n= 2x=2 نشان دادند درحالی که گیاهان تیمارشده با غلظت 1 درصد وزنی به حجمی و زمان 6 ساعت کلشی سین، دارای سلول هایی با تعداد کروموزوم دو برابر شده (2n=4x=56) بودند که به عنوان گیاهان تتراپلوییدلویید معرفی شدند. موثرترین تیمار القای پلی پلوییدلوییدی با غلظت 1 درصد وزنی به حجمی کلشی سین و مدت زمان 6 ساعت و با نرخ القای 33% به دست آمد. میانگین اندازه سلول های روزنه در گیاهان تتراپلوییدلویید (μm 37/5×23/18) به صورت معناداری از گیاهان دیپلوییدلویید (μm 31/4×1/12) بزرگ تر است اما تراکم سلول های روزنه در گیاهان تتراپلوییدلویید (89/14 روزنه در میلی مترمربع) به صورت معناداری کمتر از گیاهان دیپلوییدلویید (10/23 روزنه در میلی مترمربع) مشاهده گردید. در تیمار 1 درصد وزنی به حجمی و زمان 6 ساعت، گیاه دارای سیستم ریشه ای کوچک تر و رشد آهسته تر و ارتفاع گیاه کمتر بود. تغییر در تعداد و تراکم روزنه ها و تغییر در عدد کروموزومی گیاهان تیمارشده شاخصه ای مهمی در شناسایی گیاهان تتراپلوییدلویید القا شده توسط کلشی سین می باشند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012647 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!