کپسوله کردن نوک شاخه ها در دو هیبرید ایرانی آفتابگردان و مقایسه تبدیل و رشد بذرهای مصنوعی حاصل روی بستره های مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این آزمایش به منظور تعیین میزان تبدیل و رشد بذرهای مصنوعی حاصل از کپسوله کردن نوک شاخه های آفتابگردان روی بستره های مختلف به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در آزمایشگاه کشت بافت مرکز تحقیقات کشاورزی کرمانشاه در سال 1391 انجام شد. نوک شاخه های حاصل از گیاهچه های تکثیرشده آفتابگردان در شرایط درون شیشه ای در آلژینات سدیم سه درصد و 100 میلی مولار CaCl2.2H2O کپسوله شدند. جهت بررسی تاثیر کاربرد مواد غذایی و تنظیم کننده های رشد در ماتریکس کپسوله کننده، برای تهیه آلژینات سدیم از سه ماتریکس متفاوت شامل آب مقطر استریل، محیط MS مایع و محیط MS مایع همراه با دو میلی گرم در لیتر BA و دو میلی گرم در لیتر IAA استفاده شد. بذرهای مصنوعی حاصل جهت ارزیابی توانایی جوانه زنی و رشد مجدد به محیط MS فاقد هورمون و دو بستره تجاری مخلوط کوکوپیت و پرلیت (1:1) و مخلوط کوکوپیت، پرلیت و پیت ماس (1:1:1) منتقل شدند. استفاده از مواد غذایی و تنظیم کننده های رشد در ماتریکس آلژینات به طور معنی داری رشد مجدد نوک شاخه های کپسوله شده را بهبود بخشید. بیش ترین میزان تبدیل بذرهای مصنوعی 100 درصد بود که از کاشت در شرایط درون شیشه ای روی محیط MS به دست آمد و کاشت مستقیم در شرایط بیرون شیشه ای باعث کاهش توانایی تبدیل و رشد آن ها شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 59
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012648 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!