طراحی و روانسنجی ابزار بررسی درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری

پیام:
چکیده:
مقدمه
اگرچه ارزیابی درک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ولیکن برای سنجش این مهم پرسشنامه ای در دسترس نمی باشد. هدف از این مطالعه طراحی ابزار به منظور بررسی ادراک دانشجویان از گستره عملکرد نقش پرستاری و روان سنجی آن است.
مواد و روش
مطالعه حاضر به صورت مقطعی به منظور توسعه پرسشنامه و ارزیابی ویژگی های روان سنجی آن انجام شد. محل مطالعه دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و مشارکت کنندگان دانشجویان پرستاری بودند. در مرحله توسعه ابزار، از 21 نفر از دانشجویان پرستاری درخواست شدکه عملکرد نقشهای ثانوی پرستاری را تشریح نمایند. داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در چهارده طبقه با 55 گویه تحلیل شدند. سپس، نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا تعیین شد. در مرحله ارزیابی روان سنجی پرسشنامه، 134 دانشجوی پرستاری، پرسشنامه مشتمل بر 52 گویه را تکمیل نمودند. اعتبار ساختاری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و به جهت ارزیابی قابلیت اطمینان پرسشنامه از روش سازگاری درونی و آزمون مجدد استفاده شد.
یافته ها
پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری شامل 51 گویه در هفت حیطه « مراقبت حرفه ای اخلاقی»، « مراقبت همه جانبه »، « آموزشی و ارتباط حرفه ای »، « فرهنگی و معنوی »، «حفاظتی»، « مهارت عملکرد حرفه ای » و « حمایتی» طراحی گردید.  نسبت روایی محتوا و شاخص روایی محتوا در کلیه گویه ها بالاتر از 0/60 و 0/75 بود. مدل نهایی در تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که این 51 گویه پرسشنامه درک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری تناسب خوبی دارند. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ در کل پرسشنامه و ضریب پایایی آزمون مجدد به ترتیب 0/967و 0/793 بود.
بحث و نتیجه گیری
پرسشنامه طراحی شده، ابزاری معتبر و قابل اعتماد برای تعیین ادراک دانشجویان از عملکرد نقش پرستاری است. اندازه گیری ادراک دانشجویان پرستاری از عملکرد نقش نه تنها موجب ارتقای فهم این پدیده می شود، همچنین به طراحی مطلوب تر برنامه های درسی و  تدوین استراتژی های مناسب تر آموزشی برای دانشجویان پرستاری می انجامد. بدین صورت آنها جهت پذیرش نقش های آتی خود در آینده آماده می شوند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
185 -200
لینک کوتاه:
magiran.com/p2012685 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.