ضرورت به بروز رسانی آموزش میکروب شناسی از دیدگاه دانشجویان دندانپزشکی مشهد

پیام:
چکیده:
مقدمه
 با توجه به اهمیت آموزش و نقش آن در پیشرفت جامعه بایستی برنامه های آموزشی را از نظر میزان دستیابی به اهداف به دقت مورد بررسی قرار داد. با توجه به اینکه فراگیران از بهترین منابع برای بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های آموزشی هستند، مطالعه حاضر به منظور بررسی نظرات دانشجویان دندانپزشکی در خصوص آموزش درس میکروب شناسی شامل باکتری شناسی و ویروس شناسی انجام شد.
روش کار
این مطالعه به صورت مقطعی در سال 1393 بر روی 49 نفر از دانشجویان مقطع علوم پایه دندانپزشکی انجام شد. نظرات دانشجویان در خصوص اهمیت موضوع، برآورده کردن نیازهای آموزشی، ارتباط بالینی، کاربرد حرفه ای درس و نیاز به بازنگری درس در آینده توسط پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن به تایید رسیده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 مورد ارزیابی قرار گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته ها
17 نفر (7/34%) از شرکت کنندگان مرد بودند. میانگین سنی شرکت کنندگان 13/1±76/19 سال بود. آیتمهای "نیاز به تغییر سرفصلها منطبق بر رشته دندانپزشکی" و "تدریس توسط اساتید MD منجر به ارتباط علوم پایه و بالینی می شود" به ترتیب بیشترین امتیاز (9/0±2/4 و 6/0±1/4)را به خود اختصاص دادند. کمترین امتیاز (4±1/2)مربوط به آیتم "مطابقت سرفصل های درس با نیاز شغلی دندانپزشکان" بود.
نتیجه گیری
به نظر می رسد بر اساس نظر دانشجویان، مطالب ارائه شده در کوریکولوم این درس با نیاز های آتی دانشجویان مطابقت ندارد. بازبینی کوریکولوم می تواند راهگشای این مشکل باشد. واژه های کلیدی: میکروب شناسی، دندانپزشکی، آموزش
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -13
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013057 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.