پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیائی نمونه های مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه

پیام:
چکیده:
این پژوهش به منظور معرفی مدل رگرسیون خطی چندگانه جهت پیش بینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت (TMEn) در سبوس گندم انجام شد. چربی خام، خاکستر، پروتئین خام، فیبر خام (درصد در ماده خشک) وTMEn  (کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک) در 25 نمونه سبوس گندم با 4 تکرار اندازه گیری شد. برای تعیین TMEn، نمونه ها به روش تغذیه اجباری سیبالد به خروس های بالغ خورانده شد و فضولات به مدت 48 ساعت جمع آوری گردید. میانگین ترکیبات شیمیایی و  TMEn محاسبه شده، تفاوت معنی داری در این ماده اولیه نشان داد (p<0/001). میانگین چربی خام، خاکستر، پروتئین خام و فیبرخام سبوس گندم در این آزمایش به ترتیب 4/80، 5/68، 16/23 و 8/60 درصد محاسبه شد. میانگین TMEn نیز، 2062 کیلوکالری در کیلوگرم گزارش شد. مدل تعیین TMEn بر اساس ترکیب شیمیایی عبارت بود از: (خاکستر × 51/1) - (فیبر خام × 63) - (چربی خام × 46/1) + (پروتئین خام × 19) +2364 = TMEn. ضریب تعیین محاسبه شده (0/82=R2) نشان داد مدل مذکور می تواند به شکل قابل قبولی جهت پیش بینی  TMEnمورد استفاده قرار گیرد. مقادیر چربی خام و پروتئین خام تاثیر مثبتی بر TMEn داشتند. درصورتی که مقادیر خاکستر و فیبر خام هر دو اثرات منفی بر TMEn داشتند. آنالیز حساسیت نشان داد فیبر خام بیشترین تاثیر را بر TMEn داشته و پس از آن به ترتیب خاکستر، چربی خام و پروتئین خام تاثیرگذارترین فاکتور ها هستند. با توجه به نتایج، مدل رگرسیون خطی چندگانه روش مناسبی جهت پیش بینی TMEn در سبوس گندم با توجه به ترکیب شیمیایی آن می باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
223 -232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013200 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.