رابطه هوش معنوی کتابداران و کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارتقای هوش معنوی و پای بندی به اصول اخلاقی، موجب خدمت رسانی با کیفیت بهتر، کارایی و اثربخشی بالاتر می گردد. پژوهش حاضر با بررسی رابطه هوش معنوی کتابداران وکیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای انجام شد.
مواد و روش ها
روش پژوهش توصیفی-همبستگی و با هدف کاربردی بود. جامعه آماری، 180 نفر از کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود. برای گردآوری اطلاعات از دو پرسش نامه کینگ و رداد استفاده شد. تحلیل اطلاعات با روش های استنباطی و آزمون کولموگروف-اسمیرنوف انجام شد. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار spss نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
ملاحظات اخلاقی
 در این پژوهش، تمامی اصول اخلاق در پژوهش رعایت شده است.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین ابعاد هوش معنوی (تفکر وجودی انتقادی، تولید معنای شخصی، آگاهی متعالی، بسط حالت هوشیاری) با کیفیت خدمات در کتابخانه های مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری
 نتیجه پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی کتابداران و ارائه کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با رویکرد اخلاق حرفه ای رابطه وجود دارد، بنابراین می توان با آموزش استفاده از هوش معنوی، کیفیت خدمات در کتابخانه های مورد مطالعه را افزایش داد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -80
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013539 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!