بررسی ارتباط عادت مطالعه و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه
رویکردهای جدید آموزش بر اساس یادگیری و مطالعه، در تسهیل فرایند یادگیری و در نهایت ارتقای پیشرفت تحصیلی معطوف است و از آنجا که دانشجویان در طول دوران تحصیل، با حجم زیادی از مطالب درسی مواجه‌اند، عدم انتخاب روش مطالعه، باعث سردرگمی آنها می‌شود. این پژوهش با هدف شناسایی عادت مطالعه و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد.

شیوه‌ی مطالعه
 این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زابل به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی با تخصیص متناسب با حجم نمونه‌ی 313 نفر در نیم‌سال تحصیلی 98-1397 صورت گرفت. ابزارهای مورد استفاده برای سنجش عادت مطالعه، پرسش‌نامه‌ی عادت مطالعه (PSSHI) بود که دارای 45 سوال است. برای سنجش عملکرد تحصیلی نیز از معدل کل دانشجویان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها
 میانگین و انحراف معیار نمره‌ی عادت مطالعه در دانشجویان دختر برابر با 29/58 ± 122/22 و در دانشجویان پسر برابر با 28/27 ± 119/47 بود. 28/1 درصد از دانشجویان، عادت مطالعه‌ی نامناسب، 67/7 درصد، عادت مطالعه‌ی متوسط و 4/2 درصد، عادت مطالعه‌ی مناسب داشتند. بین میانگین نمره‌ی عادت‌های مطالعه و عملکرد تحصیلی آنها، ارتباط معنی‌داری وجود نداشت. همچنین بین عادت‌های مطالعه‌ی افراد با نیم‌سال تحصیلی، جنس، وضعیت تاهل، اشتغال به کار، مقطع تحصیلی و محل سکونت، ارتباط معنی‌داری به دست نیامد. بین عادت به مطالعه و سن، رابطه‌ی معنی‌دار و معکوس وجود داشت و همین‌طور بین عادت مطالعه و رشته‌ی تحصیلی نیز رابطه‌ی معنی‌داری یافت شد.

نتیجه‌گیری
به طور کلی وضعیت عادت‌های مطالعه‌ی دانشجویان، در حد متوسط بود که می‌توان گفت، شیوه‌ی مطالعه‌ی آنها از کیفیت خیلی مطلوبی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به اهمیت عادات مطالعه در پیشرفت تحصیلی افراد، توجه و برنامه‌ریزی در جهت بهبود روش‌های مطالعه‌ی دانشجویان، اهمیت دارد و همچنین آموزش شیوه‌های نوین مطالعه در این زمینه به دانشجویان کمک بسیاری خواهد کرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013727 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.