ارزیابی اثر آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی تهران

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
نگاه حرفه ای به مقوله آموزش با توجه به رشد فزآینده دانش فنی آموزش در حیطه آموزش پزشکی ضروری می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر آموزش به شیوه تئوریک و سمیولوژیک مباحث کف لگن در آموزش دستیاران رشته جراحی زنان و زایمان در دانشگاه علوم پزشکی تهران است.
روش بررسی
پژوهش کنونی در 66 نفر از دستیاران تخصصی رشته زنان و زایمان سال سوم و چهارم دانشگاه علوم پزشکی تهران در اسفند 1395 تا فروردین 1396 انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل یک پرسشنامه، شامل 19 سوال چهار گزینه ای در مورد مبحث آناتومی کف لگن بود. ابتدا پرسشنامه ها تحت عنوان آزمون پیش آزمون در اختیار دستیاران بالینی قرار گرفت، سپس کلاس آموزشی تئوری و عملی آناتومی کف لگن توسط اساتید و دستیاران فوق تخصصی گروه کف لگن برگزار شد و در پایان کلاس ها دوباره پرسشنامه های پیش آزمون قرار گرفت و میزان پاسخ گویی سوالات پیش و پس از آموزش مورد آنالیز قرار گرفت.
یافته ها
 از مجموع 66 نفر، 30 نفر در پیش آزمون و 66 نفر در پس آزمون شرکت کرده بودند. میانگین نمره دستیاران بالینی زنان در مبحث آناتومی کف لگن پیش از مداخله 7/14±5/388 و پس از مداخله 2/181±12/57 بود (P=0/001). اختلاف میانگین ها پیش و پس از آموزش در تمامی سطوح از نظر آماری تفاوت معنادار داشت. نمرات کلی آگاهی در پس آزمون، به صورت معنادار آماری (P<0/05) نسبت به پیش آزمون افزایش یافت.
نتیجه گیری
 با توجه به یافته های پژوهش، می توان بیان کرد آموزش به شیوه تئوری و سمیولوژیک مبحث آناتومی کف لگن در آموزش دوره دستیاری تخصصی رشته زنان و زایمان سبب افزایش دانش و آگاهی آن ها شد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
142 -145
لینک کوتاه:
magiran.com/p2013997 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.