اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
گیاه شنگ با نام علمی Tragopogon graminifolius متعلق به خانواده آستراسه میباشد. در طب سنتی از گیاه شنگ برای درمان زخمهای گوارشی، اختلالات کبدی، خونریزی، عفونت ریوی و زخمها استفاده میشود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی در شرایط آزمایشگاهی بود.
روش کار
در این مطالعه تجربی، از روش های دیسک دیفیوژن و چاهک آگار)قطر هاله عدم رشد(، حداقل غلظت مهارکنندگی)میکرودایلوشن براث و معرف تری فنیل تترازویلیوم کلراید(و حداقل غلظت کشندگی)پورپلیت(برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گیاه شنگ بر استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، اشرشیا کلی و سالمونلا تیفی استفاده شد.
یافته ها
قطر هاله عدم رشد با افزایش غلظتهای عصاره شنگ افزایش یافت. بیشترین قطر هاله عدم رشد در روش چاهک آگار با قطر 22 میلیمتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس بود. حداقل غلظت مهارکنندگی عصاره آبی گیاه شنگ برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، باسیلوس سوبتیلیس، سالمونلا تیفی و اشرشیا کلی به ترتیب برابر با 64 ، 256 ، 256 و 256 بود.
نتیجه گیری
عصاره گیاه شنگ دارای اثر ضد باکتریایی مناسبی بر سویه های مورد بررسی داشت. پیشنهاد میگردد برای استفاده از این گیاه، مطالعات بیشتری در شرایط in vitro و in vivo انجام گیرد تا بتوان از این گیاه برای درمان بیماری های عفونی و کنترل رشد میکروارگانیسمهای بیماری زا استفاده نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014217 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!