اثر استنشاق اسپورهای قارچ پنیسیلیوم بر شدت آسم آلرژیک در مدل موشی

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
با توجه به صنعتی شدن جوامع امروزی و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ، معرفی انواع مواد تغذی های جدید فرآوری شده و آزاد شدن مواد جدید مستعدکننده آلرژی در مواد غذایی و هوا و آپارتمان نشینی خانواده ها، اسپورهای قارچی میتوانند در افراد حساس، به عنوان یکی از مشکلات اصلی درگیر کننده در کودکان و باعث ایجاد ابتلا به بیماری آسم باشند. لذا در این مطالعه سعی گردیده است تا بررسی اثر مواجهه با قارچ ها بر روی بیماری آسم در مدل حیوانی بررسی شود.
روش کار
موش های Balb/C در چهار گروه شش تایی تقسیم شدند: گروه آسمی شده، گروه آسمی شده که قارچ پنیسیلیوم کریزوژنوم را دریافت کردند، گروه آسمی شده که قارچ پنیسیلیوم و داروی ضدقارچ نیستاتین را دریافت کرده اند و گروه سالم)کنترل منفی(که بافر فسفات) PBS (دریافت کردند. پس از القای آسم و استنشاق اسپورهای قارچی و در نهایت پس از آخرین تجویز در روز 31 مایع لاواژ و بافت ریه اخذ و بیان ژن اینترلوکین های 4 ، 5 و 13 و نیز وضعیت پاتولوژی بافت ریه بررسی شد.
یافته ها
در گروهی که آسمی شده و در معرض اسپورهای قارچی قرار گرفته است میزان بیان ژن اینترلوکین ها و التهاب اطراف برونشها، التهاب اطراف رگها، ترشح موکوس و همچنین هایپرپلازی گابلت سل ها نسبت به گروه آسمی افزایش داشته است. در گروه آسمی دریافت کننده اسپورهای قارچی که داروی نیستاتین را نیز دریافت کرده اند کاهش موارد مذکور مشاهده شد.
نتیجه گیری
در موارد مواجهه با قارچها، درمان دارویی ضد قارچی توصیه می شود. مخصوصا در کودکان و افراد دارای اسم آلرژیک که موارد آسیب زایی قارچها در گروه های مذکور می تواند با شدت بیشتر و عوارض شدیدتری همراه باشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
15 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014227 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.