ارزیابی الزامات کیفی- فیزیکی در مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر اصفهان و ارایه راهکارهای بهبود

پیام:
چکیده:
مقدمه
ماموگرافی به عنوان موثرترین روش غربالگری و تشخیص ابتدایی سرطان پستان شناخته میشود. پژوهش حاضر با هدف تعیین وضعیت مراکز ماموگرافی دیجیتال شهر
اصفهان از نظر تجهیزات و الزامات کیفی فیزیکی و ارایه راهکارهای بهبود انجام شد. -
روش بررسی
در این مطالعه توصیفی، کلیه مراکز ماموگرافی فعال دیجیتال شهر اصفهان)شامل 19 دستگاه در 17 مرکز(در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده
از چکلیست کنترل کیفی سازمان انرژی اتمی و چکلیست محقق ساخته)شامل 40 گویه و سرفصلهای کالیبراسیون، شرایط عمومی دستگاه، وضعیت دزیمتری، کیفیت تصاویر و
چاپگر(از طریق بررسی مستندات و مصاحبه، جمعآوری و با استانداردهای مرتبط مقایسه گردید.
یافته ها
کلیه مراکز ماموگرافی استانداردهای کیفی سازمان انرژی اتمی را گذرانده بودند. مهمترین مشکل مشاهده شده در مراکز ماموگرافی دیجیتال، عدم استفاده از اتاق تشخیص
تجهیز شده با مانیتورهای استاندارد بود. از جمله دیگر مشکلات این مراکز میتوان به تفاوت در روش بررسی رزولوشن و اعلام نتیجه متفاوت توسط شرکتهای کنترل کیفی، توجه
ناکافی به تاریخ اعتبار فیلم، عدم وجود فانتوم جهت کالیبراسیون دورهای اپراتور، عدم وجود نشانگر دز غدهای و سطحی، عدم توجه به نشانگرها، چاپ چهار تصویر بر روی یک
فیلم و آموزش ناکافی کاربران اشاره کرد.
نتیجه گیری
در راستای ارتقای ایمنی بیماران، بهتر است تمهیدات لازم جهت رعایت استانداردهای نصب و تجهیز مراکز ماموگرافی دیجیتال از جمله تامین مانیتور و اتاق تشخیص
فراهم آید و بازدیدهای دورهای منظم از این مراکز انجام شود. با وجود این که کنترل کیفی در زمان نصب دستگاه توسط شرکتهای دارای مجوز انجام میگیرد، به نظر میرسد این
کنترلها به تنهایی کافی نمیباشد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014465 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!