برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستان های منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1396

پیام:
چکیده:
مقدمه
با توجه به این که نیروی انسانی اساسیترین بخش مراقبتهای بهداشتی درمانی را تشکیل میدهد، برنامهریزی جهت توزیع منابع انسانی در بخش سلامت، باید به عنوان -
یک جزء اصلی محسوب گردد. پژوهش حاضر با هدف برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانهای منتخب شهر یزد مطابق با ضوابط و استانداردهای پرسنلی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی در سال 1396 انجام گرفت.
روش بررسی
این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود. نیروی انسانی بیمارستانهای شهید صدوقی و شهید رهنمون بر اساس استانداردهای وزارت بهداشت در سال - 1396 برآورد و
با وضعیت موجود مقایسه گردید. به منظور جمعآوری داده ها، چکلیستهای محقق ساخته مورد استفاده قرار گرفت؛ به طوری که در این چکلیستها مشخصات عمومی و
شاخصهای عملکردی بیمارستان، وضعیت موجودی بخشهای بستری، اداری، مالی، پشتیبانی و پاراکلینیکی بررسی شد. پس از جمعآوری داده ها، مقایسه وضعیت موجود با
استانداردهای وزارت بهداشت با یک جمع و تفریق ساده ریاضی صورت گرفت.
یافته ها
از مجموع 37 بخش بستری در بیمارستانهای شهید رهنمون و شهید صدوقی، 28 بخش) 75 درصد(دارای کمبود نیرو و 9 بخش) 25 درصد(دارای مازاد نیرو بودند.
نتیجه گیری
توزیع نیروی انسانی موجود وضعیت مناسبی نداشت. به منظور ارتقای کیفیت خدمات بیمارستانی، داشتن اطلاعات صحیح از تعداد نیروی انسانی مورد نیاز، اقدامی
ضروری برای مدیران است تا برنامهریزی های لازم در رابطه با توزیع عادلانه و مبتنی بر نیاز نیروی انسانی و رساندن بخشها به سطح استاندارد انجام شود. نتایج به دست آمده میتواند
مورد استفاده مسوولان، مدیران بیمارستانی و سیاستگذاران بخش سلامت قرار گیرد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
57 -64
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014466 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.