مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرف کنندگان: یک تحقیق کیفی

پیام:
چکیده:
مقدمه
کانال توزیع یکی از مهمترین عناصر در هر زنجیره ارزش به شمار میرود. از طرف دیگر، گیاهان نیز از اهمیت فوقالعادهای در درمان بیماری ها برخوردار میباشند.
ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از جهت ضعف در عرضه و توزیع این داروها و کمبود مقالات در زمینه بازاریابی و توزیع داروهای گیاهی احساس میشود. هدف از انجام
پژوهش حاضر، شناسایی مشکلات سیستم توزیع داروهای گیاهی از دیدگاه مصرفکنندگان بود.
روش بررسی
این مطالعه به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد و مشکلات کانال توزیع داروهای گیاهی شناسایی گردید. 40 نفر از مصرفکنندگان داروهای گیاهی به صورت
هدفمند انتخاب شدند و مورد مصاحبه نیمه ساختار یافته قرار گرفتند. پس از استخراج کدها و شناسایی عوامل، فراوانی و درصد پاسخها مشخص گردید.
یافته ها
از جمله مهمترین مشکلات مصرفکنندگان میتوان به عدم انتشار نتایج و تبلیغات علمی، موجود نبودن داروهای گیاهی مورد نظر در همه داروخانه ها، نسخه نشدن آنها
توسط پزشک، عدم اطمینان به اثربخشی داروها، عدم رضایت از عطاری ها و قیمت گران داروهای گیاهی، اشاره کرد.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده میتواند برای شرکتهای تولیدکننده و پخشکننده داروهای گیاهی و داروخانه ها از این جهت مفید باشد که بر اساس نیازها و مشکلات مشتریان،
سعی در بهبود رابطه با مصرفکنندگان خود داشته باشند که این امر به بقا و سودآوری شرکتها میانجامد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014468 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.