بررسی اثربخشی کتاب درمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان مراجعه کننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز

پیام:
چکیده:
مقدمه
کتابدرمانی استفاده از فن کتاب خواندن برای راهنمایی فرد و گروه است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی کتابدرمانی بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان شهر شیراز بود.
روش بررسی
این مطالعه به روش نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون پسآزمون و گروه شاهد انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان مراجعهکننده به فرهنگسرای - شهرداری شیراز در بازه زمانی شش ماهه اول سال 1397 تشکیل داد) 60 نفر(. نمونه آماری شامل زنانی بود که اظهار میکردند اضطراب، استرس یا افسردگی دارند. شرکتکنندگان پرسشنامه 21 - DASS (21 - Depression Anxiety Stress Scales (را تکمیل نمودند و از بین آنان، زنانی که نمره استرس، اضطراب و افسردگی بالاتر از حد طبیعی)نمره 7) داشتند، 30 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره)آزمایش و شاهد(قرار گرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 هفته آموزش دریافت نمود و سپس پسآزمون اجرا گردید.
یافته ها
کتابدرمانی به شیوه گروهی، منجر به کاهش معنیدار افسردگی، استرس و اضطراب در زنان مراجعهکننده به فرهنگسرای شهرداری شهر شیراز شد.
نتیجه گیری
با همکاری کتابداران و روانشناسان و بهرهمندی از روش های کتابدرمانی، میتوان برای بهبود برخی علایم همچون افسردگی، استرس و اضطراب برنامهریزی و اقدام نمود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
81 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014470 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.