تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین بر بیان ژن پپتیدهای ناتریورتیک دهلیزی و بطنی عضله قلبی در رت پس از ابتلا به آنفارکتوس میوکارد

پیام:
چکیده:
مقدمه
آنفارکتوس میوکارد، مرگ سلولی غیرقابل برگشت بخشی از عضله قلب در نتیجه قطع جریان خون است. پپتیدهای ناتریورتیک دهلیزی و بطنی (ANP و BNP) نشانگرهای قوی وقوع آنفارکتوس میوکارد هستند. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین بر بیان ژن های ANP و BNP در رت پس از ابتلا به انفارکتوس میوکارد انجام گرفت.
روش بررسی
12 سر رت نر نژاد ویستار با وزن 250 تا 300 گرم و سن 12 هفته در دو گروه با تعداد برابر شامل گروه تجربی (60 دقیقه دویدن تناوبی روی تردمیل و هر تناوب شامل چهار دقیقه دویدن با شدت 55-60% VO2max و دو دقیقه ریکاوری فعال با شدت 45-50% VO2max، سه روز در هفته و به مدت شش هفته) و گروه کنترل (بدون تمرین) تقسیم بندی شدند. از روش Real-timePCR برای بیان ژن های ANP و BNP در بافت عضله قلبی (پس از ابتلا به انفارکتوس میوکارد از طریق بستن شریان کرونر نزولی سمت چپ توسط عمل جراحی) استفاده شد. داده ها با روش تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها نشان داد شش هفته تمرین تناوبی با شدت پایین، بیان ژن های ANP و BNP را به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش می دهد (به ترتیبp=0/001,p=0/011).
بحث و نتیجه گیری
 سازگاری با تمرین تناوبی با شدت پایین می تواند باعث کنترل و تعدیل ترشح هورمون های قلبی در گروه دارای تمرین نسبت به گروه بدون تمرین پس از آنفارکتوس میوکارد گردد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
10 -17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014606 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.