ارتباط سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران قلبی

پیام:
چکیده:
مقدمه
خطر بیماری های قلبی-عروقی با افزایش سن و عدم فعالیت بدنی افزایش می یابد، اما در مورد میزان اهمیت هر کدام از این موارد اطلاعات محدودی وجود دارد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین سن و سطح فعالیت بدنی با علائم درد قفسه سینه و فشارخون در بیماران با نارسایی قلبی بود.
روش بررسی
تعداد 299 بیمار با نارسایی قلبی در دو رده سنی 59-45 سال (میانسال، 175 نفر) و 77-60 سال (سالمند، 124 نفر) به مطالعه وارد شدند. علائم درد قفسه سینه به وسیله پرسشنامه رز (پرسشنامه درد سینه دانشکده بهداشت لندن) بررسی شده و فشارخون و سطح فعالیت بدنی آزمودنی ها نیز اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و همبستگی سهمی استفاده شد.
یافته ها
در گروه میانسال، سطح فعالیت بدنی مستقل از سن، توده بدن، شاخص توده بدن و اندازه محیط شکم با درد قفسه سینه به طور معکوس ارتباط معناداری داشت (p= 0.004, r= -0.221)، در حالی که در گروه سالمند این ارتباط معنادار نبود. در مقابل، ارتباط مثبت و معناداری بین علائم درد قفسه سینه با سن در گروه سالمند مشاهده شد (p=0.020, r=0.212)، اما در گروه میانسال این ارتباط معنادار نبود. ارتباط معناداری بین سطح فعالیت بدنی و سن با فشارخون در دو رده سنی مشاهده نشد.
بحث و نتیجه گیری
به نظر می رسد که سطح فعالیت بدنی در رده سنی59-45 سال در مقایسه با رده سنی 77-60 سال شاخص موثری در بهبود درد قفسه سینه است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
18 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014607 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!