تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده

پیام:
چکیده:
مقدمه

چاقی استئوسارکوپنیک ناشی از فرآیندهای تحلیل بافتی چندگانه عضله و استخوان و افزایش بافت چربی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با باند های کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمیCAF  در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک است.

روش

در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سو کور، 48 زن سالمند دارای چاقی استئوسارکوپنیک (بر اساس نتایج آزمایش دگزا، سن 68/3±13/64، درصد چربی56/6±4/45، شاخص توده بدنی71/3±1/33، نمره T چگالی مواد معدنی استخوان های ران و مهره های 1 تا 4 کمری 42/1±86/1-) به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (22نفر) و تمرین (26نفر) تقیسم شدند. گروه تمرین به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته تمرینات مقاومتی با باند های کشی را برای همه ی گروه های عضلانی اصلی انجام دادند. 48 ساعت پیش و پس از 12 هفته مداخله آزمایش دگزا انجام شد. جهت مقایسه های درون گروهی از آزمون های t وابسته و جهت مقایسه های بین گروهی از آنالیز واریانس دوطرفه (طرح زمان*گروه) استفاده شد.

یافته ها

نتایج آنالیز آماری نشان داد پس از 12 هفته تمرین مقاومتی با باند الاستیک در نتیجه مقایسه های بین گروهی تفاوت معنی داری در کیفیت عضلانی (043/0P=)، نمره Z چاقی استئوسارکوپنیک (030/0P=) و قدرت پنجه دست (013/0P=) بین گروه تمرین و کنترل مشاهده شد. با این وجود تفاوت معنی داری در وزن (440/0P =)، شاخص توده بدنی (354/0P=)، درصد چربی (093/0P=)، BMC (001/0P=)، BMD (564/0P=)، سرعت راه رفتن (220/0P=) و CAF (501/0P=) مشاهده نشد.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج پژوهش به نظر می رسد تمرین مقاومتی با باند الاستیک موجب بهبود قدرت عضلانی، کیفیت عضلانی و بهبود وضعیت چاقی استئوسارکوپنیک (نمره Z) زنان سالمند مبتلا به چاقی استئوسارکوپنیک می شود. همچنین با توجه به عدم تغییر معنی دار CAF، حداقل در این مطالعه CAF به عنوان نشانگر قدرتمند کیفیت عضلانی و عملکرد جسمانی تایید نمی شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
40 -51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014652 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!