مقایسه احساس تنهایی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهری و روستایی شهرستان بهشهر

پیام:
چکیده:
مقدمه

 اطلاعات کمی در مورد ویژگی های احساس تنهایی سالمندان شهری و روستایی وجود دارد. هدف از انجام این پژوهش، تعیین مقایسه ای احساس تنهایی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهری و روستایی مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان بهشهر سال 97 بود.
 

روش ها

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 280 سالمند ساکن منزل شهرستان بهشهر با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. پس از اخذ رضایت نامه شفاهی از افراد، گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه ی احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی بزرگسالان، پرسشنامه فعالیت های روزمره زندگی ابزاری و پرسشنامه جمعیت شناختی- طبی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 و آزمون تی مستقل، مان ویتنی، آنالیز واریانس، کروسکال والیس و تحلیل رگرسیون چندگانه خطی گام به گام صورت گرفت.
 

یافته ها

 میانگین نمره احساس تنهایی کل در سالمندان ساکن شهر و روستا به ترتیب برابر با 34/8 ± 00/33 و 89/9 ± 57/33 بود و اختلاف معنی داری نداشت(05/0p>). میانگین نمره زیر حیطه عاطفی احساس تنهایی در سالمندان روستایی به طور معنی داری بیش تر از سالمندان شهری بود(05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه خطی گام به گام نیز نشان داد، وضعیت تاهل بیشترین تاثیر را در میزان احساس تنهایی سالمندان شهری و روستایی داشت.
 

نتیجه گیری

 با توجه به شیوع بالای احساس تنهایی در سالمندان، انجام مطالعات بیش تر و طراحی مداخلات آموزشی- مشاوره ای- حمایتی  جهت مقابله با احساس تنهایی سالمندان و پیشگیری از پی آمدهای نامطلوب آن توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
52 -61
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014653 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!