اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان

پیام:
چکیده:
مقدمه
سالمندی یکی از اصلی ترین دوره های زندگی بشر است که به دلیل ماهیت آن و نزدیکی به زمان مرگ؛ سوالات عمیقی درباره هویت وجودی انسان، اضطراب مرتبط با نابودی و نیستی، بی معنایی، عدم امنیت و احساس تنهایی و انزوا را در ذهن اکثر سالمندان ایجاد می کند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش امنیت هستی شناختی بر امنیت روانی و اضطراب وجودی سالمندان مراکز نگهداری شهر یاسوج انجام گردید.
روش
این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی دو گروهی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان مقیم سرای سالمندان فردوس شهر یاسوج در سال 1397 بود. نمونه آماری نیز 30 نفر از آنها بودند که به شیوه هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه به صورت هفته ای یک جلسه 45 دقیقه ای، برنامه آموزش امنیت هستی شناختی مبتنی بر نظریه گیدنز را دریافت نمودند در حالی که گروه کنترل در طول پژوهش، هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. سپس افراد هر دو گروه تحت پس آزمون و پیگیری قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز پرسشنامه های امنیت روانی (ادمونسون، 1999) و اضطراب وجودی (ویمز و همکاران، 2004) بودند و داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته ها
 نتایج نشان داد آموزش امنیت هستی شناختی تاثیر معنادار بر امنیت روانی (001/0P<) و اضطراب وجودی (05/0P<) سالمندان مقیم سرای سالمندان دارد لیکن این معناداری برای امنیت روانی در مرحله پیگیری تداوم نداشت (05/0P>). بر این اساس، این نوع از آموزش توانسته است منجر به افزایش امنیت روانی و کاهش اضطراب وجودی سالمندان مراکز نگهداری گردد.
نتیجه گیری
 آموزش امنیت هستی شناختی ضمن بهبود امنیت روانی سالمندان، بخشی از اضطراب وجودی آنان را نیز کاهش می دهد بنابراین می تواند به عنوان یک روش آموزشی کارآمد برای سالمندان مورد استفاده قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2014656 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!